yu language academy sapporo

Yu language academy sapporo

LOCATION: Sapporo, Hokkaido

ABOUT SCHOOL

โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติบรรลุความฝันในประเทศญี่ปุ่น ในด้านความก้าวหน้าทางการศึกษา ด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น อีกทั้งยังให้นักเรียนได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอีกด้วย

HIGHLIGHT

• ทางโรงเรียนมีการจัดทัศนศึกษาเดินทางไปวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้หลากหลายสาขา
• มีทุนการศึกษาในหลักสูตรระยะยาวให้กับนักเรียน 1- 2 คน ที่มีผลการเรียนดีและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
• มีการช่วยเหลือเรื่องการทำงานพาร์ทไทม์ 
• หอพักของโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการพักอาศัยของนักเรียน
• ทางโรงเรียนจะจัดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเนื้อหา ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น

YU LANGUAGE ACADEMY SAPPORO

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:      วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.20 น. / 13.10 – 16.30 น.

ระยะเวลาเรียน:                 1 ปี – 2 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:   ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:             เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและผ่านการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

*ผู้สมัครควรมีอายุต่ำกว่า 29 ปี

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
Japanese Language Short Term Course

ระยะเวลาเรียน:              3 เดือน

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร: ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฎาคม / ภาคเรียนตุลาคม / ภาคเรียนมกราคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:           เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

*กรณีประสงค์จะเรียนหลักสูตร 1 – 2 เดือน กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนสมัคร


ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM

เรียนต่อญี่ปุ่น