ข้อตกลง/เงื่อนไขการสมัคร

ข้อตกลง

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งตามข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “โรงเรียน” ฝ่ายหนึ่ง และบุคคลซึ่งจะเข้ารับการสอน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัคร” และผู้สมัครควรศึกษาข้อตกลงทั้งหมดก่อนสมัครเรียน การสมัครเรียนให้ถือว่าผู้สมัครยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด

1. การสำรองที่นั่งและการสมัครเรียน

1.1 โรงเรียนถือว่าผู้สมัครสำรองที่นั่งตามหลักสูตรแล้วก็ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัครและชำระเงินมัดจำให้แก่โรงเรียน

อัตราเงินมัดจำ

หลักสูตรกลางวันเร่งรัด 4,000 บาท
หลักสูตรภาคค่ำ และหลักสูตรสุดสัปดาห์ 1,000 บาท
เงินมัดจำนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน หลังชำระเงินมัดจำแล้ว การชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียนภายในวัน และเวลาที่โรงเรียนกำหนด

1.2 โรงเรียนถือว่าผู้สมัครได้สมัครเรียนแล้วก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดภายในวัน และเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่งนั้นโดยไม่คืนเงินมัดจำ

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 250 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี)

2.2 ค่าสื่อการเรียน เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด เป็นต้น

3. การยกเลิกหรือการเปลี่ยนหลักสูตร

กรณีที่ผู้สมัครขอยกเลิกหรือเปลี่ยนหลักสูตร กรุณาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้

ช่วงเวลา

ก่อนเปิดเรียน 8 วันขึ้นไป หลักสูตรกลางวันเร่งรัด 4,000 บาท
หลักสูตรภาคค่ำและหลักสูตรสุดสัปดาห์ 1,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม

ก่อนเปิดเรียน 1-7 วัน หลักสูตรกลางวันเร่งรัด 10,000 บาท
หลักสูตรภาคค่ำและหลักสูตรสุดสัปดาห์ 3,000 บาท 500 บาท
ตั้งแต่วันเปิดเรียนเป็นต้นไป ไม่คืนค่าเล่าเรียนในทุกกรณี ไม่สามารถเปลี่ยนได้

หมายเหตุ:

  • หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรกลางวันเร่งรัด, หลักสูตรภาคค่ำ , หลักสูตรสุดสัปดาห์ นักเรียนมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามเงื่อนไขที่กำหนดในตาราง โดยต้องเลือกคอร์สในระดับที่โรงเรียนกำหนด หรือต่ำกว่า ซึ่งมีที่นั่งว่าง และอยู่ในภาคเรียนเดิมเท่านั้น หากไม่มีที่นั่งว่างแล้วและผู้สมัครไม่สามารถลงเรียนในคอร์สที่สมัครไว้ในครั้งแรกได้จะถือเป็นการยกเลิกหลักสูตรทันที
  • ค่าเล่าเรียนที่ได้ชำระไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เรียน และภาคเรียนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ตั้งแต่วันเปิดเรียนเป็นต้นไป ไม่สามารถขอเปลี่ยนหลักสูตร, คอร์สเรียน และห้องเรียนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. การคืนค่าเล่าเรียน

โรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนให้ผู้สมัครเต็มจำนวน เฉพาะกรณีที่โรงเรียนไม่เปิดหลักสูตรที่ผู้สมัครได้สำรองที่นั่งหรือสมัครไว้แล้วเท่านั้น

5. ใบประกาศนียบัตร

โรงเรียนจะมอบใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมีช่วงกำหนดการได้รับตาม “ประกาศสำคัญสำหรับนักเรียน Waseda” ซึ่งแจกให้ในช่วงแจ้งเรียนต่อ โดยเงื่อนไขการได้รับประกาศนียบัตรมีดังนี้

มีคะแนนสอบในภาคเรียนนั้นๆ รวม 70% ขึ้นไป ในการสอบจบคอร์สปกติ ไม่ใช่การสอบซ่อม และมีอัตราการเข้าเรียน 70% ขึ้นไป

6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงวันเรียนหรือหยุดพักการเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ
ทรัพย์สินของผู้สมัครสูญหายภายในโรงเรียนหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดโรงเรียน