ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับพนักงานหลายอัตราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรของเราให้เป็นผู้นำทางด้านคุณภาพการสอนภาษาและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อกับสถาบันชั้นนำที่มีคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น
ทุกตำแหน่งที่เปิดรับผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– สามารถทำงานล่วงเวลาในตอนเช้าหรือค่ำบางวัน (เวลา 18.00-20.30 น.) และวันเสาร์หรืออาทิตย์ในบางสัปดาห์
– มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีทัศนคติเป็นบวกในการบริการลูกค้าและนักเรียน
– สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
– มี Mindset ของการทำงานเป็นทีมและการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและของทีม, มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
– ทุกตำแหน่งต้องสามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัดได้

1. เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT N3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศพื้นฐานและยินดีเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ ในการทำงาน
– ชอบการติดต่อและประสานงานกับผู้คนหลากหลายประเภท
– หากมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์ในการดำเนินเรื่อง work permit, visa สำหรับชาวต่างชาติ และการติดต่อหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (เฉพาะผู้ได้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และแนะนำหลักสูตรของทางรร.ที่เหมาะสมกับ ลูกค้าและนักเรียนได้
– จัดการงานในส่วนต้อนรับและประชาสัมพันธ์ของรร. เช่น การต้อนรับแขก, การให้และรับข้อมูลทางโทรศัพท์, ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียนได้ และอื่นๆ
– บันทึกและจัดเก็บเอกสารของนักเรียน
– รวบรวมและสรุปผลประเมินของนักเรียนเกี่ยวกับรร.และอาจารย์
– จัดการและบริหารระบบคอร์สเรียนปกติของทางรร. และคอร์สพิเศษต่างๆ ได้
– ประสานงานการจัดกิจกรรมภายในรร.กับอาจารย์
– ดำเนินการเรื่องการต่อ work permit, visa ของอาจารย์
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนต่อต่างประเทศ (พิจารณาผู้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

คุณสมบัติ
– ต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารในระดับทางการได้อย่างดี
– มีความละเอียดรอบคอบทางด้านงานเอกสารต่างๆ
– หากเคยศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นแบบระยะสั้นหรือระยะยาว หรือเคยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะทางด้านการวางแผนงาน, งบประมาณและการจัดการงานได้โดยลำพัง แต่มีทักษะการเจรจา ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี
– มีทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือในที่ประชุม (Public speaking) การพูดให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลต่างๆ
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้
– มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ให้คำแนะนำนักเรียนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านข้อมูลการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่รร.และการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
– ติดต่อ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคคที่สนใจไปศึกษายังสถาบันนั้นๆ
– จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลนักเรียนหรือบุคคลภายนอกเรื่องการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออน์ไลน์
– เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น
– เป็นพิธีกร หรือผู้นำกิจกรรมต่างๆ ของรร. ที่จัดขึ้นทั้งภายในและนอกรร.ได้
– วางแผนงาน การเดินทาง และงบประมาณสำหรับจัดหลักสูตรการเรียนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นของโรงเรียนและสามารถนำเสนอแผนงานสำหรับกลุ่มลูกค้าภายนอกรร.ได้
– ช่วยประสานงานภาษาญี่ปุ่นภายในโรงเรียน เช่น ประสานงานระหว่างครูและเจ้าหน้าที่, รับรองลูกค้า, ผู้มาเยี่ยมชมรร.ชาวญี่ปุ่น, สถาบันการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

3. เจ้าหน้าที่การตลาด (กิจกรรมการตลาดและกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

คุณสมบัติ
– มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไปที่สามารถใช้ภาษาในระดับทางการได้ และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
– เคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น หรือเคยร่วมโครงการ exchange program
– มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทย หากเคยเป็นผู้จัดกิจกรรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเป็นผู้นำในงานกิจกรรมต่างๆ และมีทักษะในการจัดการวางแผนงาน รวมถึงการพูดทั้งแบบทางการ และสร้างความสนุกสนานน่าสนใจได้
– สามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในหลากหลายฝ่าย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ดูแลและรับผิดชอบงานส่วนกิจกรรมตลอดทุกขั้นตอน
– วางแผนงานการจัดกิจกรรมรายปีสำหรับประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม
– ออกแบบ, จัดการ และเป็นผู้ดำเนินงานการจัดกิจกรรมได้ทั้งแบบเป็นทีมและโดยลำพัง
– สร้างสรรค์กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่ทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออน์ไลน์
– ดูแลอุปกรณ์วัฒนธรรม และสื่อต่างๆ
– วางแผนการประชาสัมพันธ์ แลละประสานงานกับฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือส่วนงานอื่นๆ เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) 1 ตำแหน่ง (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– เข้าใจแนวคิดการตลาดพื้นฐาน เช่น Brand Awareness, Reaches, Engagement และมีความคิดสร้างสรรค์
– เข้าใจหลักการเล่าเรื่องหรือนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพ (Infographic) ได้
– มีทักษะการถ่ายทำและตัดต่อ video ได้
– มีความสามารถด้านโปรแกรมตัดต่อ เช่น Final Cut หรือ Premiere Pro
– สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ social media และแบรนด์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบการผลิต content ลง online platform ทั้งในรูปแบบวีดีโอ, infographic และอื่นๆ
– วางแผนการทำงานทั้งในส่วนของการผลิตและตารางเวลาในการลงเนื้อหาให้สอดคล้องกับแผนงานการตลาด
– ติดตาม feedback และจัดทำสรุปงานเพื่อนำเสนอ
– ประชุมประสานงานการตลาด พร้อมนำเสนอไอเดียใหม่ๆ

5. ครูสอนภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรภาษาไทย (พิจารณาเฉพาะผู้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป)

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– หากมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถวางแผนงาน, การสอน, สร้างสื่อการสอนและหลักสูตรได้
– มีทักษะในการสื่อสารทั้งด้านการสอนและการประสานงานกับผู้อื่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– วางแผนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาไทย
– พัฒนาและสร้างสรรค์สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ
– สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติทั้งในรร.และนอกรร.
– แนะนำและอธิบายข้อมูลให้กับผู้สนใจเรียน หรือองค์กรที่สนใจ
– จัดเก็บข้อมูลการเรียนและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย