ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับพนักงานหลายอัตราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรของเราให้เป็นผู้นำทางด้านคุณภาพการสอนภาษาและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย 
ทุกตำแหน่งที่เปิดรับผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้
– สามารถทำงานสลับเวลาตามตารางเรียนของโรงเรียนได้ (ช่วงเช้าหรือค่ำ หรือเสาร์ อาทิตย์)
– มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีทัศนคติเป็นบวกในการบริการลูกค้าและนักเรียน
– สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
– มี Mindset ของการทำงานเป็นทีมและการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและของทีม, มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
– ทุกตำแหน่งต้องสามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัดได้ (กรุงเทพฯ, ศรีราชา, เชียงใหม่)

1. เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT N3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศพื้นฐานและยินดีเรียนรู้โปรแกรมอื่น ๆ ในการทำงาน
– ชอบการติดต่อและประสานงานกับผู้คนหลากหลายประเภท

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และแนะนำหลักสูตรของทางโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกค้าและนักเรียนได้
– บริหารจัดการในส่วนต้อนรับและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เช่น การต้อนรับแขก, การให้และรับข้อมูลทางโทรศัพท์, ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียนได้ และอื่น ๆ
– บันทึกและจัดเก็บเอกสารของนักเรียน
– รวบรวมและสรุปผลประเมินของนักเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
– จัดการและบริหารระบบคอร์สเรียนปกติของทางโรงเรียน และคอร์สพิเศษต่าง ๆ ได้
– ประสานงานการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนกับอาจารย์
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนต่อต่างประเทศ (พิจารณาผู้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

คุณสมบัติ
– ต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารในระดับทางการได้อย่างดี
– มีความละเอียดรอบคอบทางด้านงานเอกสารต่างๆ
– หากเคยศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นแบบระยะสั้นหรือระยะยาว หรือเคยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะทางด้านการวางแผนงาน, งบประมาณและการจัดการงานได้โดยลำพัง แต่มีทักษะการเจรจา ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี
– มีทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือในที่ประชุม (Public speaking) การพูดให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลต่างๆ
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้
– มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์ในการดำเนินเรื่อง work permit, visa สำหรับชาวต่างชาติ และการติดต่อหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (เฉพาะผู้ได้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ให้คำแนะนำนักเรียนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านข้อมูลการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนและการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
– ติดต่อ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคคลที่สนใจไปศึกษายังสถาบันนั้น ๆ
– จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลนักเรียนหรือบุคคลภายนอกเรื่องการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออน์ไลน์
– เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น
– เป็นพิธีกร หรือผู้นำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ที่จัดขึ้นทั้งภายในและนอกโรงเรียนได้
– วางแผนงาน การเดินทาง และงบประมาณสำหรับจัดหลักสูตรการเรียนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นของโรงเรียนและสามารถนำเสนอแผนงานสำหรับกลุ่มลูกค้าภายนอกโรงเรียนได้
– ประสานงานภาษาญี่ปุ่นภายในโรงเรียน เช่น ประสานงานระหว่างครูและเจ้าหน้าที่, รับรองลูกค้า, ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนชาวญี่ปุ่น, สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
– ดำเนินการต่อวีซ่าและ work permit ให้กับชาวต่างชาติ

3. เจ้าหน้าที่การตลาด (กิจกรรมการตลาดและกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

คุณสมบัติ
– มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไปที่สามารถใช้ภาษาในระดับทางการได้ และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
– เคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น หรือเคยร่วมโครงการ exchange program
– มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทย หากเคยเป็นผู้จัดกิจกรรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเป็นผู้นำในงานกิจกรรมต่าง ๆ และมีทักษะในการจัดการวางแผนงาน รวมถึงการพูดทั้งแบบทางการ และสร้างบรรยากาศกิจกรรมให้น่าสนใจได้
– สามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในหลากหลายฝ่าย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ดูแลและรับผิดชอบงานส่วนกิจกรรมตลอดทุกขั้นตอน
– วางแผนงานการจัดกิจกรรมรายปีสำหรับประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม
– ออกแบบ, จัดการ และเป็นผู้ดำเนินงานการจัดกิจกรรมได้
– สร้างสรรค์กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่ทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออน์ไลน์
– บริหาร จัดการ ดูแล และจัดทำอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมวัฒนธรรม และสื่อต่างๆ
– วางแผนการประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือส่วนงานอื่น ๆ เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 1 ตำแหน่ง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– เข้าใจแนวคิดการตลาดพื้นฐาน เช่น Brand Awareness, Reaches, Engagement และมีความคิดสร้างสรรค์
– เข้าใจหลักการเล่าเรื่องหรือนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพ (Infographic) ได้
– มีทักษะการถ่ายทำและตัดต่อ video ได้
– มีความสามารถด้านโปรแกรมตัดต่อ เช่น Final Cut หรือ Premiere Pro
– สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ social media และแบรนด์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบการผลิต content ลง online platform ทั้งในรูปแบบวีดีโอ, infographic และอื่นๆ
– วางแผนการทำงานทั้งในส่วนของการผลิตและตารางเวลาในการลงเนื้อหาให้สอดคล้องกับแผนงานการตลาด
– ติดตาม feedback และจัดทำสรุปงานเพื่อนำเสนอ
– ประชุมประสานงานการตลาด พร้อมนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ

5. ครูสอนภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรภาษาไทย (พิจารณาเฉพาะผู้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป)

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– หากมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถวางแผนงาน, การสอน, สร้างสื่อการสอนและหลักสูตรได้
– มีทักษะในการสื่อสารทั้งด้านการสอนและการประสานงานกับผู้อื่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– วางแผนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาไทย
– พัฒนาและสร้างสรรค์สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ
– สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
– แนะนำและอธิบายข้อมูลให้กับผู้สนใจเรียน หรือองค์กรที่สนใจ
– จัดเก็บข้อมูลการเรียนและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Organizer)

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศพื้นฐานในการทำงาน
– มีทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– มีทักษะในการสื่อสารทั้งด้านการสอนและการประสานงานกับผู้อื่น
– หากมีประสบการณ์การเป็นพิธีกรหรือวิทยากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผนการจัดฝึกอบรมและสัมมนาประจำปี ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ พนักงาน อาจารย์ชาวญี่ปุ่น
– ออกแบบหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรและองค์กรภายนอก
– ติดต่อประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานฝึกอบรม เช่น การเชิญวิทยากร การจัดหาผู้เข้าอบรม การจองสถานที่อบรม เป็นต้น
– ปฏิบัติงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ
– ปฏิบัติงานด้านธุรการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงาน เช่น จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม เก็บบันทึกรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม ออกแบบและสรุปแบบประเมินผล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
– ปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้าหรือผู้เข้าอบรมด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
– ทำหน้าที่เป็นพิธีกร กล่าวต้อนรับ และแนะนำวิทยากร
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สนใจสมัครงาน

กรุณาส่ง Resume หรือ CV พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาที่.. info@thai.waseda.ac.th หรือโทรติดต่อ คุณนภัสลัคน์ 083-663-5142