การเตรียมตัวศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ มีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และประสานงานระหว่างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นกับผู้สนใจที่จะสมัครไปเรียนที่ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพทางด้านภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง

หลักสูตรการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี / โท / เอก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น (Short Term)
ประมาณ 2 สัปดาห์ – 3 เดือน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว (Long Term)
ประมาณ 6 เดือน – 2 ปี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อสถาบันภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เรียนต่อญี่ปุ่น

Hokkaido(Sapporo)
• Hokkaido Japanese Language Academy
• Yu Language Academy
• International Academy Japanese Language School

Tokyo
• Akamonkai Japanese Language School
• ARC Academy Japanese Language School
• Bunka Institute of Language
• ISI Japanese Language School
• KAI Japanese Language School
• Sendagaya Japanese Institute
• Shinjuku Japanese Language Institute
• Waseda University
• JET Academy

Kyoto
• ARC Academy Japanese Language School
• ISI Japanese Language School

Osaka
• ECC Kokusai College of Foreign Languages
• ARC Academy Japanese Language School
• Kansai College of Business & Languages

Nagano
• ISI Japanese Language School

Aichi
• ECC Japanese Language Institute , Nagoya school

Kanagawa
• Yokohama YMCA Japanese Language School

Hyogo
• Kobe YMCA College Japanese Department

Fukuoka
• Kita Kyushu YMCA Japanese Language School
• Fukuoka YMCA Japanese Language School

การศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม

ศึกษาข้อมูลการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

เลือกภูมิภาค / สถาบันที่อยากไปเรียน

   กำหนดระยะเวลาที่จะไปเรียน

กำหนดงบประมาณ

เก็บความรู้ญี่ปุ่นเพิ่มเติม 150 ชม. Up

ขั้นตอนการเตรียมสมัครเรียน

ปรึกษาเจ้าหน้าที่

เตรียมเอกสารการสมัคร

ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการสมัคร

แจ้งผลการสมัคร ผ่าน / ไม่ผ่าน

ผ่าน เตรียมเดินทาง