ใบสมัครเรียน

Download ใบสมัคร >>> ใบสมัครนักเรียนวาเซดะ สาขากรุงเทพ (4779 downloads)

Download ใบสมัคร >>> ใบสมัครนักเรียนวาเซดะ สาขา ศรีราชา (1076 downloads)

Download ใบสมัคร >>> ใบสมัครนักเรียนวาเซดะ สาขา เชียงใหม่ (753 downloads)

Download เอกสารยินยอม >>> เอกสารยินยอม (1414 downloads)

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • เอกสารยินยอม