ใบสมัครเรียน

Download ใบสมัคร >>> ใบสมัครนักเรียนวาเซดะ สาขากรุงเทพ (4372 downloads)

Download ใบสมัคร >>> ใบสมัครนักเรียนวาเซดะ สาขา ศรีราชา (968 downloads)

Download ใบสมัคร >>> ใบสมัครนักเรียนวาเซดะ สาขา เชียงใหม่ (686 downloads)

Download เอกสารยินยอม >>> เอกสารยินยอม (1295 downloads)

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • เอกสารยินยอม