โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ(Waseda Japanese Language and Culture School)

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ถนนสาทรใต้ในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร  ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะ แห่งประเทศญี่ปุ่น และเครือสหพัฒน์ในปี ค.ศ.2003 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพขึ้นในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ประสงค์ใคร่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  ตลอดจนผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นของตนเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงาน

Bangkok Branch

Established in 2003

Sriracha Branch

Established in 2010

Chiang Mai Branch

Established in 2015

โรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการสอนให้กับผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ  โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง  โดยคณาจารย์ผู้สอนซึ่งล้วนเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งสิ้น  ทำให้มั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมในประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ขยายตัวขึ้นทุกปี  โรงเรียนจึงได้มีการขยายพื้นที่และกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ จากความสำเร็จ ของศิษย์เก่าจำนวนมากที่เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่นและปฏิบัติงานอยู่ในภาคธุรกิจในประเทศไทยเป็นแรงผลักดันสำคัญให้โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ทั้งในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคมอีกด้วย

ดังนั้น ในปีค.ศ. 2010 จึงจัดตั้งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะศรีราชา ขึ้นเพื่อสอดรับกับการขยายตัวของภาคธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและสร้างฐานการผลิตสำคัญในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันได้ขยายสู่จังหวัดที่เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือจังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีค.ศ. 2015