2nd Waseda Challenge (第2回早稲田チャレンジ2024)

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2
ในด้าน การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5-N4” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่นและเครือสหพัฒน์ ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา สำหรับนักเรียน, นักศึกษา จนถึงวัยทำงานและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต

โดยในปี พ.ศ 2567 นี้ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขัน 2nd Waseda Challenge (第2回早稲田チャレンジ2024) เป็นการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ในด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5-N4” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันขึ้นโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะทั้ง 3 สาขา รวมมูลค่ารางวัลกว่า 500,000 บาท  พร้อมทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  สำหรับผู้ชนะของแต่ละสาขาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

วันจัดการแข่งขันแต่ละภาค

การแข่งขันภาคกลาง

วันที่จัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
เวลา 08.00 – 13.00 น.
สถานที่ : Saha Group Fair ครั้งที่ 28
ณ ไบเทคบางนา ชั้น 2

(รับเพียง 60 คนเท่านั้น)

การแข่งขันภาคตะวันออก

วันที่จัดการแข่งขัน วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
เวลา 08.00 – 13.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วาเซดะศรีราชา

(รับเพียง 60 คนเท่านั้น)

การแข่งขันภาคเหนือ

วันที่จัดการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลา 08.00 – 13.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วาเซดะเชียงใหม่

(รับเพียง 60 คนเท่านั้น)

ขั้นตอนการรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2567 (หรือขยายเวลาปิดรับสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะทุกสาขา หรือ Email : info@waseda.ac.th
3. ขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะทุกสาขาหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.waseda.ac.th
4. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่ www.waseda.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
5. รับจำนวนจำกัดเพียงสาขาภูมิภาคละ 60 คน* สถาบันละไม่เกิน 2 คน

หมายเหตุ : *หากผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ทางวาเซดะฯ ขอปิดรับสมัครโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครการแข่งขัน 2nd Waseda Challenge กรอกข้อความครบถ้วน โดยมีลายเซ็นของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับรองการเป็นนักเรียนของผู้เข้าแข่งขัน พร้อมระบุชื่อและรายละเอียดของอาจารย์อย่างชัดเจน

2. แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักเรียนของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งสามารถระบุสถานภาพการเป็นนักเรียน ของสถานศึกษานั้น ๆ อย่างชัดเจน

3. ผู้สมัครต้องนำบัตรนักเรียนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกรอบก่อนเริ่มการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช.) โดยไม่จำเป็นต้องเรียนอยู่สายวิชาภาษาญี่ปุ่น ภายใต้สถานศึกษาในเขตภูมิภาคที่แข่งขันเท่านั้น
2. สัญชาติไทย และไม่เคยพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกิน 1 เดือน
3. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
4. สถาบันที่ต้องการลงแข่งขัน สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้สถาบันละไม่เกิน 2 ท่าน
5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่านในการดูแลผู้เข้าแข่งขัน และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาแล้วเท่านั้น
6. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนของสถานศึกษาตนเองให้สุภาพเรียบร้อย
7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Waseda Challenge มาก่อน
8. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันจนเสร็จสิ้นโครงการเท่านั้นและจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางวาเซดะกำหนด หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ทางวาเซดะจะทำการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมทันทีและไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีกในครั้งถัดไป

กติกาการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รอบ
โดยเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขันจะอยู่ระหว่าง N5 – N4 หรือเทียบเท่า Minna no Nihongo บทที่ 1 – 50

Round 1 Hiragana : ชุดข้อสอบคำศัพท์ (ตัวเลือก 30 ข้อ / ในเวลา 30 นาที) คัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดจำนวน 30 คน จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 60 คน
Round 2 Katakana : เขียนตามคำบอก (20 คำ / ในเวลา 20 นาที) ผู้มีคะแนนสูงสุดจำนวน 15 คน จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 30 คน
Round 3 Kanji : เขียนคำศัพท์คันจิจากภาพ (15 คำ / ในเวลา 20 นาที) ผู้มีคะแนนสูงสุดจำนวน 5 คน จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 15 คน
Round 4 Kanji : อ่านออกเสียงญี่ปุ่น (แสดงภาพคันจิ 30 – 50 คำ / ในเวลา 60 วินาที) ผู้ชนะเรียงตามลำดับคะแนนของจำนวนคำที่อ่านออกเสียงถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

รางวัลการแข่งขัน 3 สาขา ภูมิภาค / รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมทริปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฟรีกับวาเซดะ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : ทุนการศึกษา 3,500 บาท
รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา 2,000 บาท 2 รางวัล
รางวัลพิเศษ : ผู้ชนะทุกรางวัล รวมถึงผู้ผ่านเข้า Round 3 Kanji แต่ไม่ผ่านเข้า Round 4 จะได้รับคอร์สเรียน หลักสูตร Weekend Course รางวัลละ 1 คอร์ส

หมายเหตุ : รางวัลทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่นและหลักสูตร Weekend Course ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้
*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Waseda กรุงเทพ ☎ 02-670-3456 / 080-269-0678Line : https://lin.ee/ABbZbJh.
Waseda ศรีราชา-ชลบุรี ☎ 038-338-999 / 083-605-2234Line : https://lin.ee/cGwOcmF.
Waseda เชียงใหม่ ☎ 053-211-888 / 095-243-4248Line : https://lin.ee/rSiGlc6

ผู้ประสานงาน

นางสาวเกษศิรินทร์ มั่งมี  089-139-2662
นางสาวมนิดา เพ็งลำ  080-269-0678
นางสาวชลิดา ชื่นเบิกบาน (แป้ง)  099-3516-235