การสอบนอกเวลาและการสอบซ่อม

การสอบนอกเวลา
นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบในวันที่รร.กำหนดไว้สามารถขอสอบนอกเวลาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจสอบรอบที่สอบได้ตามตารางด้านล่าง
 2. ลงทะเบียนสอบนอกเวลากับเจ้าหน้าที่โดยกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท นักเรียนสามารถให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทนได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลนักเรียน คือ ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน ยกเว้น หลักสูตรกลางวันเร่งรัดที่นักเรียนจะต้องทำด้วยตนเอง
 3. หากต้องการสอบก่อนวันที่รร.จัดสอบ(วันสุดท้ายของคอร์ส)ต้องทำเรื่องล่วงหน้า 3 วัน หากต้องการสอบหลังจากนั้นสามารถมาทำเรื่องล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการสอบหรือทำเรื่องล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนรอบเวลาที่ต้องการสอบ หากนักเรียนไม่สามารถมาได้ทันเวลาทำเรื่องล่วงหน้า 1 ชั่วโมง นักเรียนจะได้สอบในรอบถัดไป
 4. เมื่อทำเรื่องแล้วต้องการเปลี่ยนรอบสอบอีก 1 ครั้ง สามารถแจ้งเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ถ้าเปลี่ยนรอบที่สอบจะต้องทำเรื่องใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมอีก 100 บาท โดยจะต้องมาทำเรื่องล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนรอบที่ต้องการสอบ หรือทำเรื่องล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการสอบได้เช่นกัน
 5. หากมาสายในวันที่ทำเรื่องสอบไว้ ทางอาจารย์จะไม่ต่อเวลาให้ และเวลาสอบจะลดลง
 6. ค่าธรรมเนียมการสอบไม่สามารถขอคืนได้

  หากเรียนสามารถทำเรื่องล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการสอบ หรือทำเรื่องล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนรอบเวลาที่ต้องการสอบซ่อม หากนักเรียนไม่สามารถมาได้ทันเวลาทำเรื่องสอบล่วงหน้า 1 ชั่วโมง นักเรียนจะได้สอบในรอบถัดไป

การสอบซ่อม

เมื่อนักเรียนตรวจสอบผลสอบแล้วว่าไม่ผ่าน นักเรียนสามารถขอสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจสอบรอบที่สอบได้ตามตารางด้านล่าง
 2. ลงทะเบียนสอบนอกเวลากับเจ้าหน้าที่โดยกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท นักเรียนสามารถให้ผู้อื่นมาทำเรื่องแทนได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลนักเรียน คือ ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน ยกเว้น หลักสูตรกลางวันเร่งรัดที่นักเรียนจะต้องทำด้วยตนเอง
 3. นักเรียนสามารถทำเรื่องล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการสอบ หรือทำเรื่องล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนรอบเวลาที่ต้องการสอบซ่อม หากนักเรียนไม่สามารถมาได้ทันเวลาทำเรื่องสอบล่วงหน้า 1 ชั่วโมง นักเรียนจะได้สอบในรอบถัดไป