คอร์สเรียนภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ่น

เป็นหลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ่น เน้นการพัฒนา 4 ทักษะพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อม ๆ กัน ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษา
ที่มีประสบการณ์ในการสอน ผ่านบทสนทนาจำลองสถานการณ์สมมุติซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนเมื่อนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  • หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ่นแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ภาษาไทยระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
  • เริ่มต้นตั้งแต่การเรียนภาษาไทยระดับต้น (โดยใช้ Phonetic) ไปจนถึงภาษาไทยระดับสูงจนสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  • Private Course 1 คอร์ส เรียน 40 ชั่วโมง เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • Group Course 1 คอร์ส เรียน 60 ชั่วโมง เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง