เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานแบบญี่ปุ่น

(Team Motivation Technique by Ho-Ren-So-O-Hi-Ta-Shi)

 

อ. ปฐมภัค รักวัฒนกุล

 

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล (โค้ชปุ๊ก)

  • วิทยากร เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับต้น และเป็นนักป็นวิทยากรในองค์กร และวิทยากรอาชีพ
  • อาจารย์พิเศษ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • วิทยากรรับเชิญรายการ “ชวนคุยเรื่องคน” ทาง Youtube

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันนี้ องค์กรส่วนใหญ่ ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถและศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้ และในขณะเดียวกัน ก็มีหลายองค์กรที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่พนักงานส่วนหนึ่ง เริ่มทำงานแบบทำไปวัน ๆ ขาดความกระตือรือร้น ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านระบบงานใหม่ ๆ มีทัศนคติทางลบต่อองค์กร หลีกเลี่ยงงาน ทำงานไม่เต็มความสามารถ ขาดความใส่ใจในคุณภาพ และไม่ใส่ใจในกรเข้ารับการอบรมหรือพัฒนาใด ๆ ส่งผลให้งานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลให้ภาพรวมของการดำเนินงานขององค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย และบางครั้งอาจลุกลามไปถึงการทำให้องค์กรสูญเสียลูกค้าในที่สุด จากสถานการณ์ข้างต้น บ่งบอกว่า ถึงเวลาแล้ว ที่องค์กรจะต้องพัฒนาให้ผู้นำยุคใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้างานและผู้จัดการ ควรให้ความสำคัญต่อทีมงาน โดยการเพิ่มความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน 

โดยการให้ความใส่ใจ ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร ที่กระตุ้นจูงใจ และมีการบริหารงานที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน โดยใช้หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่คนญี่ปุ่นใช้กันในการทำงาน ที่เรียกว่า Ho-Ren-So ซึ่ง Ho (報) Ren (連) So(相) เป็นปรัชญาของคนญี่ปุ่นที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องให้ราบรื่น ผสมผสานกับเทคนิคการจูงใจที่เรียกว่า O-Hi-Ta-Shi ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและบรรยากาศในการทำงานราบรื่น

“เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจ สไตล์ญี่ปุ่น และการออกแบบ
Motivation Factor ที่ใช่สำหรับลูกน้องแต่ละคน”

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงวิธีในการสร้างแรงจูงใจ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้โมเดลการสร้างแรงจูงใจที่สามารถใช้ได้จริง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความต้องการของคน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่หัวหน้าจะใช้ในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อขับเคลื่อนผลงานให้ประสบความสำเร็จ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการนำหลักการสร้างแรงจูงใจมาใช้ในการบริหารทีมงานของตน

หัวข้อการอบรม

1. เรียนรู้และเข้าใจบทบาท หน้าที่ของหัวหน้า (WIT Supervisor Roles)
     – WT Model เพื่อความเข้าใจบทบาทพื้นฐานของหัวหน้า
     – ทำความเข้าใจความแตกต่างของ “คน” (Iceberg Model)
     – เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยสร้างแรงจูงใจ
     – ความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล ด้วย 6 Core Need Model
     – กิจกรรม : ทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 6 ความต้องการ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation Tool)
     – กิจกรรม : สำรวจเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ
     – องค์ประกอบของ Motivation Model
     – เชื่อมโยงปัจจัยทำให้คุณมีแรงจูงใจกับ Motivation Model
     – เทคนิคสร้างเสริมแรงจูงใจสไตล์ญี่ปุ่นด้วย O-Hi-Ta-Shi
         • Okoranai ไม่โกรธ
         • Hiteishinai ไม่ปฏิเสธ
         • Tatsukeru ให้ความช่วยเหลือ
         • Shijisuru ให้คำแนะนำ

3. การออกแบบ Motivation Factor ที่ใช่สำหรับลูกน้องแต่ละคน
     – กระบวนการออกแบบการสร้างแรงจูงใจ ด้วย EDIT Model
         • Empathize
         • Define
         • Ideate
         • Test
     – กิจกรรม : สำรวจหาความต้องการของพนักงาน
     – Workshop: ออกแบบวิธีจูงใจที่ใช่สำหรับพนักงานและทีมงาน

วิธีการฝึกอบรม : รูปแบบ On-site และ Online

1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Leaning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้ กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. รูปแบบของการฝึกอบรมที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย การระดมสมอง (Brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) กรณีศึกษา (Case Study) การนำเสนอผลงาน (Presentation) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความน่าสนใจ และสามารถเข้าใจด้วยตนเองอย่างแท้จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับหัวหน้างานและทีมงาน

On-site: 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าอบรม : 4,000.- / คน รับจำนวน 30 คน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Online: 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าอบรม : 3,000.- / คน รับจำนวน 30 คน

*สอนระบบ Hybrid (ผสมผสาน On-site และ Online)*

สนใจติดต่อได้ที่ : Waseda Office: 02 670 3456, คุณนภัสลัคน์ (เชง): 083 663 5142

สถานที่เรียน : อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 501 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10102

และระบบออนไลน์ โดย ZOOM