กฎระเบียบของโรงเรียน

ข้อปฏิบัติภายในห้องเรียน

 1. ไม่นำเครื่องดื่มและอาหารมารับประทานในห้องเรียน
 2. ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในชั่วโมงเรียน
 3. ไม่พูดคุยเล่นกันในชั่วโมงเรียน
 4. ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน
 5. นักเรียนควรตรวจสอบทรัพย์สินของตนเองก่อนออกจากห้องเรียน หากมีการสูญหายทางรร.จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อกำหนดทั่วไปของโรงเรียน

 1. ประตูโรงเรียนจะเปิดเวลา 8.30 น. และจะปิดประตูหลังเลิกคลาสเรียนสุดท้ายไม่เกิน 30 นาที
 2. สำหรับสาขากรุงเทพในช่วงปิดเทอมทางรร.จะไม่ได้เปิดทำการในช่วงภาคค่ำและวันอาทิตย์
 3. นักเรียนต้องสอบผ่านในคอร์สเดิมก่อนเริ่มเรียนในเทอมใหม่ ถึงแม้จะได้ชำระค่าเรียนไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะไม่สามารถเข้าเรียนได้หากสอบไม่ผ่านหรือยังไม่ได้ทำการสอบ
 4. ทางรร.ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนคลาสที่ตนเองไม่ได้มีชื่อลงทะเบียนเรียนไว้หรือเข้าเรียนโดยไม่ได้ชำระค่าเรียน
 5. ทางรร.ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปิดคอร์สเรียนและรวมห้องเรียนโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม
 6. ทางรร.ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดนักเรียนลงในคลาสเรียนใดๆ ภายในคอร์สเดียวกัน เพื่อการบริหารจำนวนนักเรียนและห้องเรียนให้เหมาะสม

นโยบายการคืนเงิน

 1. กรณีที่นักเรียนได้ชำระค่าคอร์สเรียนล่วงหน้าไว้ แล้วสอบซ่อมไม่ผ่านในคอร์สเรียนเดิม ทางรร.จะคืนค่าเรียนให้เต็มจำนวน
 2. กรณีที่รร.ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในคอร์สที่นักเรียนได้ชำระค่าเรียนล่วงหน้าไว้แล้วได้ ทางรร.จะคืนค่าเรียนให้เต็มจำนวน
 3. หากนักเรียนยกเลิกคอร์สเรียนก่อนเปิดเรียน 8 วันขึ้นไป ทางรร.หักค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากค่าเรียนที่ชำระไว้ล่วงหน้า โดยคอร์สกลางวันเร่งรัดหัก 4,000 บาท คอร์สภาคค่ำและคอร์สเสาร์หรืออาทิตย์หัก 1,000 บาท และจะคืนส่วนที่เหลือให้ด้วยการโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
 4. หากนักเรียนยกเลิกคอร์สเรียนก่อนเปิดเรียน 1-7 วัน ทางรร.หักค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากค่าเรียนที่ชำระไว้ล่วงหน้า โดยคอร์สกลางวันเร่งรัดหัก 10,000 บาท คอร์สภาคค่ำและคอร์สเสาร์หรืออาทิตย์หัก 3,000 บาท และจะคืนส่วนที่เหลือให้ด้วยการโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น