อกรรมกริยา-สกรรมกริยา คืออะไร ? มีคำอะไรบ้าง ? Part 2

อกรรมกริยา part 2

อกรรมกริยา-สกรรมกริยา คืออะไร ? มีคำอะไรบ้าง ?

อกรรมกริยาและสกรรมกริยา คืออะไร ?
อกรรมกริยา「自動詞 • jidoushiคือ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ เป็นกริยาที่ไม่มีเจตนา และเกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้กระทำ (ส่วนมากจะใช้คำช่วย が)

สกรรมกริยา「他動詞 • tadoushi คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ เป็นกริยาที่มีเจตนาและมีผู้กระทำกริยา (ส่วนมากจะใช้คำช่วย を)

เรื่องนี้ หลาย ๆ คนอาจจะสับสน เพราะทั้งอกรรมกริยาและสกรรมกริยานั้น มีคำศัพท์ที่คล้าย ๆ กัน ทำให้บางคนอาจจะใช้ผิด พี่หมีเลยอยากจะแยกกลุ่มให้นะครับ

จะมีคำอะไรบ้าง มาดูกันเลยยยย !

อกรรมกริยา

自動詞 • jidoushi

สกรรมกริยา

他動詞 • tadoushi

割れる

わ-れる • wa-reru

(ของ) แตก

___________

皿が割れました。

さらがわれました。

sara ga waremashita

จานแตก

割る

わ-る • wa-ru

ทำแตก

___________

貯金箱を割りました。

ちょきんばこをわりました。

chokinbako o warimashita

ทุบกระปุกออมสินแตก

外れる

はず-れる • hazu-reru

(กระดุม) หลุด

___________

服のボタンが外れています。

ふくのボタンがはずれています。

fuku no botan ga hazureteimasu

กระดุมเสื้อผ้าหลุด

外す

はず-す • hazu-su

เอาออก

___________

マスクを外しています。

マスクをはずしています。

masuku o hazushiteimasu

ถอดหน้ากากอนามัย

回る

まわ-る • mawa-ru

(ปุ่ม) หมุน

___________

目がまわりました。

めがまわりました。

me ga mawarimashita

วิงเวียน

まわす

ま-わす • ma-wasu

หมุน (ปุ่ม)

___________

コマをまわしています。

コマをまわしています。

mako o mawashiteimasu

หมุนลูกข่าง

うまれる

う-まれる • u-mareru

เกิด

___________

赤ちゃんがうまれました。

あかちゃんがうまれました。

akachan ga umaremashita

เด็กทารกกำเนิดมา

うむ

う-む • u-mu

คลอด

___________

赤ちゃんをうみました。

あかちゃんをうみました。

akachan o umimashita

คลอดลูก

集まる

あつ-まる • atsu-maru

รวมตัว

___________

若い人が集まりました。

わかいひとがあつまりました。

wakai hito ga atsumarimashita

วัยรุ่นมารวมตัวกัน

集める

あつ-める • あつ-める

สะสม, รวบรวม

___________

切手を集めます。

きってをあつめます。

kitte o atsumemasu

สะสมแสตมป์

決まる

き-まる • ki-maru

ถูกกำหนด

___________

次の会議は4月十日に決まった。

つぎのかいぎはしがつとおかにきまった。

tsugi no kaigi ha shigatsu tooka ni kimatta

ประชุมครั้งถัดไป ถูกกำหนดไว้เป็นวันที่ 10 เม.ย.

決める

き-める • ki-meru

กำหนด, ตัดสินใจ

___________

自分で決めます。

じぶんできめます。

jibun de kimemasu

ตัดสินใจด้วยตัวเอง

始まる

はじ-まる • haji-maru

(งาน, พิธี) เริ่ม

___________

卒業式が始まりました。

そつぎょうしきがはじまりました。

sotsugyou shiki ga hajimarimashita

พิธีจบการศึกษาเริ่มขึ้นแล้ว

始める

はじ-める • haji-meru

เริ่ม (งานพิธี)

___________

仕事を始めます。

しごとをはじめます。

shigoto o hajimemasu

เริ่มงาน

並ぶ

なら • nara-bu

เข้าแถว, รอคิว

___________

人々が並んでいます。

ひとびとがならんでいます。

hitobito ga narandeimasu

ผู้คนกำลังเข้าแถว

並べる

ならべる • nara-beru

จัดเรียง, วางเรียง

___________

本を並べます。

ほんをならべます。

hon o narabemasu

จัดเรียงหนังสือ

変わる

か-わる • ka-waru

เปลี่ยนแปลง

___________

味が変わります。

あじがかわります。

aji ga kawarimasu

รสชาติเปลี่ยน

変える

か-える • ka-eru

เปลี่ยน

___________

髪型を変えます。

かみがたをかえます。

kamigata o kaemasu

เปลี่ยนทรงผม

売れる

う-れる • u-reru

ขายได้, ขายดี

___________

よく売れます。

よくうれます。

yoku uremasu

ขายดี

売る

う-る • u-ru

ขาย (ของ)

___________

バナナを売ります。

バナナをうります。

banana o urimasu

ขายกล้วย