ECC Japanese Language Institute

ECC-Japanese-Language-Institute-Nagoya-school

LOCATION: Nagoya, Aichi

ABOUT SCHOOL

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตคานายามะ เมืองนาโกย่า ซึ่งเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและที่ตั้งของบริษัทชั้นนำ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ปราสาทนาโกย่า JR Central Tower เป็นต้น
โรงเรียนก่อตั้งมากว่า 20 ปี นอกจากจะมีหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนต่างชาติแล้ว ยังมีหลักสูตรอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนญี่ปุ่น จึงทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกสนทนากับชาวญี่ปุ่น อีกทั้งทางโรงเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อีกด้วย

HIGHLIGHT

• มีการเรียนที่เข้มข้นและเข้มงวด
• ในหลักสูตรเบื้องต้น มีหนังสือเรียนที่เน้นการสื่อสาร

• สามารถติดต่อหอพักได้ ซึ่งมีราคาถูก เหมาะสมกับนักเรียน
• มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่น เช่น การไปเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา, การชงชา, การจัดดอกไม้ เป็นต้น

ecc_nagoya

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:        วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.15 – 12.35 น. / 13.40 – 17.00 น. คาบละ 45 นาที

ระยะเวลาเรียน:                   1 ปี – 2 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:      ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฎาคม / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:                เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
Japanese Language Short Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:     วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.15 – 12.35 น. / 13.40 – 17.00 น. คาบละ 45 นาที

ระยะเวลาเรียน:               ตั้งแต่ 5 สัปดาห์ขึ้นไป

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร: ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฎาคม / ภาคเรียนตุลาคม / ภาคเรียนมกราคม

คุณสมบัตืผู้สมัคร:            เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456 
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM