Slide Brand Building Strategies

Brand Building Strategies with Sustainability:
Japanese Style Combined with Digital Thinking

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน: การผสานความชัดเจนสไตล์ญี่ปุ่นกับวิธีคิดแบบดิจิทัล

ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (อ.โบว์)

ประสบการณ์ทำงาน / ผลงานที่โดดเด่น

– คอลัมน์นิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นิตยสารตั้งตัว นิตยสารแบรนด์เอจ
– ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
– วิทยากรบรรยาย วิทยากรเสวนา และผู้ดำเนินรายการด้านการสื่อสารการตลาด
และการสร้างแบรนด์ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
– อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร
นิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(สอนระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี)
-อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการจัดการการออกแบบ (โครงการพิเศษ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
– คณะสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง
– ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

วิทยากรหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ

ด้านการตลาด บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด : Central Group
– ด้านการสร้างแบรนด์/ ภาพลักษณ์องค์กร
– ด้านการเป็นวิทยากร
– ด้านการขาย
– ด้านการเจรจาต่อรอง / การจัดการข้อร้องเรียน
– ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
– ด้านการบริการที่เป็นเลิศ / การสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน
– ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ (Merchandising)
– ด้านพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า
-ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และการสร้างคุณค่าร่วม (CSR & CSV)
– ด้านการสร้างทีม และการพัฒนาบุคลากร
– Change Project for CEO / Top Management / Manager / Supervisor / Manager

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณถ้า:

  • มีแบรนด์เป็นของตนเอง แต่ทำอย่างไรก็ไม่ติดตลาดซักที อยากให้ลูกค้ารู้จัก
  • ไม่พอใจกับการสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน รู้สึกไม่ตอบโจทย์
  • ขาดความมั่นใจในการสร้างแบรนด์ กังวลและไม่รู้ที่ทำอยู่ใช่หรือเปล่า
  • ต้องการให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ชัดเจน น่าเชื่อถือ ดึงดูดใจลูกค้าได้
  • ต้องการขั้นตอนการสร้างแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่ง
  • ต้องการรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ฉบับย่อ สั้นๆ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง

หลักสูตรจะช่วยคุณตอบคำถามเหล่านี้:

• ความรู้พื้นฐานอะไรบ้างที่ต้องรู้ ทำอย่างไรก่อนเริ่มสร้างแบรนด์
• ตอนนี้แบรนด์ของธุรกิจอยู่ในตำแหน่งใด อะไรคือจุดขายที่ตอบโจทย์ลูกค้า
• ทักษะและแนวทางใดบ้างที่จำเป็นในการสร้างแบรนด์
• วิธีพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดในยุคดิจิทัลทำอย่างไร

เป้าหมาย:

• เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานของการสร้างแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น
• เพื่อเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับทักษะการตลาด
• เพื่อเริ่มต้นสร้างแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จโดยมีเราเป็นที่ปรึกษา
• เพื่อให้สามารถสร้างและสื่อสารถึงลักษณะแบรนด์ของตนได้

เนื้อหาในหลักสูตร:

1. การตลาดยุคใหม่ คิดแบบนักกลยุทธ์ ความท้าทายที่แบรนด์ต้องเผชิญ (3 ชม.)
2. หลักการสร้างแบรนด์ Brand Identity บอกเล่าตัวตน… จุดยืนต้องชัด
บุคลิกต้องใช่ในความรู้สึก (3 ชม.)
3. ถอดรหัสลับ Pain Point ค้นให้เจอความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (3 ชม.)
4. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน (6 ชม.)
5. บริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อแบรนด์ที่ยั่งยืน พัฒนาสู่ “Brand Advocate” (3 ชม.)
6. ประสบการณ์จริงจากผู้สร้างแบรนด์อันดับหนึ่งตลอดกาล MAMA
โดยคุณพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ (3 ชม.)
7. เทคนิคการนำเสนอเพื่อสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย (6 ชม.)
8. การนำเสนอ
9. กรณีศึกษาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เชิญอาจารย์เกด)

จำนวน 30 ชั่วโมง (10 ครั้ง) วันที่ 11 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564
เรียนวัน : พุธ, วันศุกร์ เวลา 13.30-16.30 น.
ค่าอบรม : 30,000 บาท/คน รับจำนวน 30 คน

สนใจติดต่อได้ที่ : Waseda Office: 02 670 3456, คุณนภัสลัคน์ (เชง): 083 663 5142

สถานที่เรียน : อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 501 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10102