ARC ACaDEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

ARC ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

LOCATION: Iidabashi / Shinjuku, Tokyo

ABOUT SCHOOL

โรงเรียนเปิดสอนมามากกว่า 30 ปี มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดได้ในแต่ละภาษาเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับนักเรียนชาวต่างชาติจาก 30 ประเทศทั่วโลก
หลักสูตรการเรียนมีการปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด และยังเสริมหัวข้อด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคอร์สเรียนแต่ละระดับชั้น โดยมีการพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิด อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น มุมศึกษาด้วยตนเอง ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องประชุม ห้องแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นต้น

HIGHLIGHT

• โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนชาวต่างชาติได้เข้าร่วมงานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการฝึกภาษาญี่ปุ่น การเรียนรู้วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น
• โรงเรียนมีศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านการหางาน
• นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมและเข้าเรียนครบตามเกณฑ์ จะได้รับการเสนอชื่อในการเข้ารับทุนการศึกษา

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:        วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.15 – 12.30 น. / 13.30 – 16.45 น. คาบละ 45 นาที*

ระยะเวลาเรียน:                   6 เดือน – 2 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:     ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฎาคม / ภาคเรียนตุลาคม / ภาคเรียนมกราคม 

คุณสมบัติผู้สมัคร:               เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

*เวลาเรียนขึ้นอยู่กับระดับชั้นของนักเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
Japanese Language Short Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.15 – 12.30 น. / 13.30 – 16.45 น. คาบละ 45 นาที*

ระยะเวลาเรียน:                 3 เดือน

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:   ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนกรกฏาคม / ภาคเรียนตุลาคม / ภาคเรียนมกราคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:             เป็นผู้มีอายุ  16  ปีขึ้นไป

*เวลาเรียนขึ้นอยู่กับระดับชั้นของนักเรียน


 ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456 
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM

เรียนต่อญี่ปุ่น