1st-waseda-challenge การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5”

การแข่งขันภาคเหนือ ณ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่

1st Waseda Challenge( 早稲田•チャレンジ )🎉(ภาคเหนือ)

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในด้าน “ การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5 “ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( การแข่งขันภาคเหนือ ) ณ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่ เนื่องวาระครบรอบ 20 ปี วาเซดะไทยแลนด์

โดยได้รับเกียรติจาก “ Mr. Higuchi Keiichi กงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ “ และ “คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น( ไทยแลนด์ ) จำกัด “ ร่วมกันเป็นประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ “ Mr. Kotatsu Nishikawa กรรมการและผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ” “ คุณจินดา กำลังประสิทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่” “ นางธัญสุตา อุดมศิลปะทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา” “ คุณญาณิกา ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน” ร่วมเป็นเกียรติบนเวทีในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมทริปเที่ยวญี่ปุ่นฟรี
🎉 นางสาว จันทรกนิษฐ์ พู่พรอเนก ( โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย )

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
🎉 นางสาว ฮิคารุ มาซุดะ ( โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย )

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
🎉 นาย ธนทัต จรพุทธานนท์ ( โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย )

รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
🎉 นาย ณนภาส ธัญญเพชร ( โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย )

รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
🎉 นางสาว ฐิติวรดา แย้มสวัสดิ์ ( โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย )

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่านประธาน แขกผู้มีเกียรติ คณะอาจารย์ นักเรียน ผู้ร่วมงาน และผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

การแข่งขันภาคตะวันออก ณ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา

1st Waseda Challenge( 早稲田•チャレンジ )🎉(ภาคตะวันออก)

🇯🇵 1st Waseda Challenge (早稲田 • チャレンジ) 🇯🇵
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ภาคตะวันออก) ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา ภายใต้งานครบรอบ 20 ปี วาเซดะไทยแลนด์
โดยได้รับเกียรติจาก “คุณศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี” เป็นประธานในพิธีร่วมกับ “คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด” และ “คุณดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดชลบุรี”, “Mr. Kotatsu Nishikawa กรรมการและผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ”, “คุณพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย”, “คุณฐานธวัช อิงค์อนันต์นาท ปลัดอำเภอศรีราชา”,”คุณทินกร บุนนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)”, “คุณเอกชัย สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม” ร่วมเป็นเกียรติบนเวทีในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมทริปเที่ยวญี่ปุ่นฟรี
🎉 นางสาว วรัญญา วราสินธ์ (โรงเรียนบางละมุง)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
🎉 นางสาว นัทธ์วลัญช์ เบ็ญจามภิญโญ (โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
🎉 นางสาว พีรดา ศิลปนาฎ (โรงเรียนชลกันยานุกูล)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
🎉 นางสาว กชนิภา อิทธิเดชวรกุล (โรงเรียนดัดดรุณี)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
🎉 นาย จิราวัชร ปิกแก้ว (โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม)

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา ขอขอบพระคุณท่านประธาน แขกผู้มีเกียรติ คณะอาจารย์ นักเรียน ผู้ร่วมงาน และผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

การแข่งขันภาคกลาง ณ Bitec Bangna กรุงเทพฯ

🇯🇵1st Waseda Challenge (早稲田 • チャレンジ) 🇯🇵(ภาคกลาง)

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในด้าน “การสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ภาคกลาง)
ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2566 ณ Saha Group Fair ครั้งที่ 27 Bitec Bangna ชั้น 2 ห้อง SILK 3 – 4 ภายใต้งานครบรอบ 20 ปี วาเซดะไทยแลนด์

โดยได้รับเกียรติจาก “คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด” เป็นประธานในพิธี “Mr. Takeshi Uchida เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย” , “Mr.Kotatsu Nishikawa กรรมการและผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ” ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติบนเวทีในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานครั้งนี้

ในการแข่งขัน 🇯🇵 1st Waseda Challenge (早稲田 • チャレンジ) 🇯🇵 ภาคกลาง มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 73 คน 27 สถานศึกษา รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดในครั้งนี้ประมาณ 120 คน และนอกจากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Tenugui ศิลปะการลอกลวดลายสไตล์ญี่ปุ่น”, “Furoshiki ผูกผ้าญี่ปุ่น” บอร์ดนิทรรศการดำเนินกิจกรรม 20 ปี วาเซดะไทยแลนด์ พร้อมรับชมการแสดง ” #รำพัดญี่ปุ่น และ #กลองไทโกะ” จาก ชมรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นและกลองไทโกะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🇯🇵

🎉 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมทริปเที่ยวญี่ปุ่นฟรี
นางสาว ธัญญรัฎฐ์ วรนันต์โภคิน (โรงเรียนศึกษานารี)

🎉 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
นางสาว วริยาภรณ์ ตระกูลคูวรวัฒน์ (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

🎉 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
นางสาว อารียา อัจฉริยา (โรงเรียนศึกษานารี)

🎉 รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
นางสาว ชุติกาญจน์ เยี่ยมสระน้อย (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

🎉 รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
นางสาว ขัตติยาภรณ์ อรรถอนันต์ (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (กรุงเทพฯ) ขอขอบพระคุณท่านประธาน แขกผู้มีเกียรติ คณะอาจารย์ นักเรียน ผู้ร่วมงาน และผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างสูง