เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงาน หรือนักศึกษาที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานในอนาคต นอกจากได้เรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการแนะนำคำศัพท์หรือรูปประโยคที่ใช้ในสำนักงานอีกด้วย หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน แต่จะเน้นทักษะการพูดและการฟังเป็นพิเศษ
**หมายเหตุ** ข้อมูลหลักสูตรข้างต้นสำหรับวาเซดะกรุงเทพ และศรีราชา ส่วนสาขาเชียงใหม่แตกต่างออกไป กรุณาสอบถามข้อมูลหลักสูตรภาคค่ำสำหรับสาขาเชียงใหม่ที่เจ้าหน้าที่โดยตรง

วัน - เวลาที่เรียน

วาเซดะ (กรุงเทพฯ)


ระยะเวลาเรียน :2 วัน/สัปดาห์ รวม 10 สัปดาห์

ช่วงเวลาเรียน

  • วันจันทร์ กับวันพุธ หรือ
  • วันอังคาร กับวันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา: 18.00 น. – 20.00 น.

จำนวนชั่วโมงเรียน: 40 ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน: 7,900 บาท / เทอม

Level:

  • Elementary – Upper Intermediate

วาเซดะ (ศรีราชา, ชลบุรี)


ระยะเวลาเรียน :2 วัน/สัปดาห์ รวม 10 สัปดาห์

ช่วงเวลาเรียน

  • วันจันทร์ กับวันพุธ หรือ
  • วันอังคาร กับวันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา: 18.30 น. – 20.30 น.

จำนวนชั่วโมงเรียน: 40 ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน: 7,900 บาท / เทอม

Level:

  • Elementary – Upper Intermediate

วาเซดะ (เชียงใหม่)


ระยะเวลาเรียน :2 วัน/สัปดาห์ รวม 10 สัปดาห์

ช่วงเวลาเรียน

  • วันจันทร์ กับวันพุธ หรือ
  • วันอังคาร กับวันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา: 18.00 น. – 20.00 น.

จำนวนชั่วโมงเรียน: 40 ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน: 7,900 บาท / เทอม

Level:

  • Elementary – Upper Intermediate

ตำราเรียน

วาเซดะ (กรุงเทพฯ)
E-E 1 – E-UE 5 : Original Textbook
E-PI 1 – E-PI 5 : Manabou Nihongo
E-I 1 – E-I 3 : Dekiru

วาเซดะ (ศรีราชา , จ.ชลบุรี)
E-E 1 – E-UE 5 : Original Textbook
E-PI 1 – E-PI 5 : Manabou Nihongo
E-I 1 – E-I 3 : Dekiru

วาเซดะ (เชียงใหม่)
E-Pre – E-E5 : Minna no Nihongo