JET ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

JET-Academy

LOCATION: Itabashi, Tokyo

ABOUT SCHOOL

โรงเรียนก่อตั้งมากว่า 30 ปี จัดการเรียนการสอนที่เข้มข้น โดยเฉพาะหลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีนักเรียนของสถาบันได้คะแนนสอบ EJU สูงเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานในประเทศญี่ปุ่น ทางสถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องการสมัครงานและสัมภาษณ์
นอกหลักสูตรเรียนยังมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนด้วย

HIGHLIGHT

• สถาบันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะทางภาษาญี่ปุ่น ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น การประกวดสุนทรพจน์ ทัศนศึกษา พบปะสังสรรค์กับนักเรียนชาวญี่ปุ่น เป็นต้น
• มีทุนต่าง ๆ จากทั้งของโรงเรียนและองค์กรภายนอกสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนที่ดี
• มีส่วนลดมากมายสำหรับนักเรียน เช่น ค่ารถไฟ ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ ค่าเข้าชมงานดนตรีและภาพยนตร์ เป็นต้น
• มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยและการหางานในญี่ปุ่น

เรียนต่อญี่ปุ่น Jet

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
Japanese Language Long Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:        วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.45 น.

ระยะเวลาเรียน:                   1 ปี

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:     ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:               เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
Japanese Language Short Term Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.45 น.

ระยะเวลาเรียน:                 3 เดือน

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:   ขึ้นอยู่กับตารางระดับชั้นในแต่ละภาคเรียนที่รับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร:             เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
College Preparatory Course

เวลาเรียน / คาบเรียน:      วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.40 น.

ระยะเวลาเรียน:                ภาคเรียนเมษายน ระยะเวลา 1 ปี (สำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง หรือเทียบเท่า N2)
ภาคเรียนตุลาคม ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (สำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง หรือเทียบเท่า N3)
ภาคเรียนเมษายน ระยะเวลา 2 ปี (สำหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับต้น)  

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร:  ภาคเรียนเมษายน / ภาคเรียนตุลาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:            เป็นผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เรียนต่อญี่ปุ่น Jet
เรียนต่อญี่ปุ่น Jet
เรียนต่อญี่ปุ่น Jet


ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศ

Tel : 02-670-3456 
Line : @waseda2japan
https://lin.ee/ijDtsVM

เรียนต่อญี่ปุ่น