อิคิไก เพื่อความสุขในการทำงาน
(Ikigai to Kokorozashi)

ดร. ภิญโญ รัตนพันธุ์

ประวัติวิทยากร

ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

การพัฒนาองค์กรเชิงบวก Appreciative Inquiry, Positive Psychology
ผู้ก่อตั้ง Thailand Appreciative Inquiry Network

ความเชี่ยวชาญ

Appreciative Inquiry, Positive Psychology, Organization Development

ประสบการณ์การทำงานสายวิชาการ

• อาจารย์ประจำ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์งานด้านการพัฒนาองค์กรแนว Appreciative Inquiry และ Positive Psychology ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

     ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จนกลายเป็นวิถี เราทุกคนต่างต้องทำงานแข่งกับเวลาให้ก้าวพ้นวิกฤติต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามา คนทำงานต่างเจอกับสภาวะกดดันจากสิ่งที่เปลี่ยนไป ปัญหาคือทำอย่างไรจะทำให้พนักงานสามารถมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มีปณิธานคือคิดเพื่อส่วนร่วม คิดถึงสังคม ในขณะเดียวกันก็ Add Value ให้กับองค์กรได้ เพราะหากพนักงานมีความสุข และมีความสามารถในการสร้าง Value ให้องค์กรได้องค์กรนั้นย่อมมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงยิ่ง

     ปัจจุบันโลกได้สนใจสิ่งที่เรียกว่าอิคิไก (IKIGAI) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง ความล้ำหน้าในระดับโลกของคนญี่ปุ่น อิคิไกคือเหตุผลที่คนตื่นขึ้นมาแต่ละวัน หรือการตอบคำถามให้ได้ว่าเกิดมาทำไม อีกนิยามหนึ่งอิคิไกคือผลรวมของความสุข (Sum of Joys) ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน และที่กำลังจะเริ่มเป็นที่สนใจคือพันธกิจชีวิต (Life Mission) หรือโคโคโระซาชิ (Kokorozashi) หรือคือเราจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านไหนให้สังคม เรียกอีกอย่างว่าปณิธานก็ได้

 

   ปัจจุบันมีการใช้อิคิไกและโคโคโระซาชิในหลายลักษณะ อิคิไกใช้ในการค้นหาตัวเองว่าทำกิจกรรมแบบไหนแล้วมีความสุข มีความเป็นตัวเองที่สุด เพราะอิคิไกต้องเป็นกิจกรรมที่จับต้องได้ เน้นการให้มากกว่ารับ จึงเหมาะกับการเอามาทำเรื่องการออกแบบงาน (Job Crafting) โดยการการเติมความสุขที่ค้นพบเข้าไปในงาน ส่วนโคโคโระซาชิมักเอามาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือแม้กระทั่ง Startup

     อิคิไกคือการตอบคำถามว่าจะทำให้งานปัจจุบันสนุกขึ้นมีความสุขขึ้นได้อย่างไร ส่วนโคโคโระซาชิคือการตอบคำถามว่าเมื่อตัวเองมีความสุขแล้วจะทำให้องค์กรในภาพใหญ่ ลูกค้า ชุมชน สังคมมีชีวิตที่ง่ายขั้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร

“ค้นหาอิคิไก (生き甲斐) เพื่อการออกแบบงาน ด้วยการ
ผสมความสุขเข้าไปในงานประจำ และใช้โคโคโระซาชิ (志)
ในการสร้างนวัตกรรม ต่อยอดใหม่ ๆ ให้กับงานและองค์กร”

วัตถุประสงค์การอบรม

ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีทักษะการค้นหาอิคิไก (生き甲斐) และโคโคโระ ซะชิ (志) ให้คนเองและทีมงาน
1. ผู้เรียนสามารถใช้อิคิไกมาออกแบบงานตัวเองให้มีความสุข (Job Crafting)
2. ผู้เรียนสามารถใช้โคโคโระซาชิในการออกแบบงานบริการ หรือนวัตกรรม

เนื้อหาหลักสูตร

1. อิคิไก: ที่มา พัฒนาการจนถึงปัจจุบัน อิคิไก ประเพณีญี่ปุ่น ความเชื่อมโยงกับจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
2. การออกแบบงานประจำด้วยอิคิไก: การประยุกต์ใช้อิคิไกในการออกแบบงาน (Job Crafting)
3. โคโคโระซาชิ: ที่ม หลักการ พัฒนาการจนถึงปัจจุบันของความเชื่อมโยงกับการค้นหาจุดประสงค์ชีวิต (Purpose) ของตะวันตก ประโยชน์ของโคโคโระซาชิ
4. การประยุกต์ใช้โคโคโระซาชิ: การนำโคโคโระซาชิไปออกแบบนวัตกรรมงานบริการ หรือผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักของความเรียบง่ายคือนวัตกรรม (Simplicity is Innovation) หรือการทำให้ง่าย
5. การประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตและบรรยากาศการทำงานให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทุกระดับ

วิธีการอบรม: ไม่เน้นทฤษฎี แต่เป็น workshop จับต้องได้ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ภาษาง่ายๆ ไม่มีภาษาอังกฤษ เชื่อมโยงกับงานจริง ชีวิตจริง ตัวอย่างจริงที่ทั้งญี่ปุ่นและไทย

On-site: 8 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าอบรม : 4,000.- / คน รับจำนวน 30 คน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Online: 16 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าอบรม : 3,000.- / คน รับจำนวน 30 คน

สนใจติดต่อได้ที่ : Waseda Office: 02 670 3456, คุณนภัสลัคน์ (เชง): 083 663 5142

สถานที่เรียน : อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 501 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10102
และระบบออนไลน์ โดย ZOOM