โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ(Waseda Japanese Language and Cultural School)

โรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการสอนให้กับผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะ  โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง  โดยคณาจารย์ผู้สอนซึ่งล้วนเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งสิ้น  ทำให้มั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมในประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษาซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง

JAPANESE FUN COURSE

หลักสูตรเตรียมความพร้อม
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

SUMMER COURSE

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น
สำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี

THAI LANGUAGE COURSE

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ