Day Course

ID Course Name Duration Start Date
DAY6 Day (Intensive) 6 225 Hrs. [Mon-Fri 9.00-14.25] January 7, 2015
DAY5 Day (Intensive) 5 225 Hrs. [Mon-Fri 9.00-14.25] January 7, 2015
DAY4 Day (Intensive) 4 225 Hrs. [Mon-Fri 9.00-14.25] January 7, 2015
DAY3 Day (Intensive) 3 225 Hrs. [Mon-Fri 9.00-14.25] January 7, 2015
DAY2 Day (Intensive) 2 225 Hrs. [Mon-Fri 9.00-14.25] January 23, 2016
DAY1 Day (Intensive) 1 225 Hrs. [Mon-Fri 9.00-14.25]

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (กรุงเทพฯ)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 501 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
0-2670-3456, 080-269-0678, 089-139-2662
info@waseda.ac.th
LINE : @wasedathailand

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (ศรีราชา)

9 หมู่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
038-338-999,083-605-2234
wasedasriracha@gmail.com
LINE : @wasedasriracha

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (เชียงใหม่)

17/14 ถนนกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-211-888, 089-139-2662,095-243-4248
chiangmai@waseda.ac.th
LINE : @wasedachiangmai