สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

อาจารย์ทุกท่านเป็นชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิทางด้านการสอน นักเรียนจึงได้รับการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นและสำเนียงที่ถูกต้อง

สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น

ไม่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอนเท่านั้น ทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสนทนาด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วเสมือนกับไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

มีการฝึกฝนที่หลากหลาย

ไม่ใช่เพียงแค่ฟังบรรยายจากอาจารย์เท่านั้น แต่เน้นการฝึกฝนหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมฝึกฝนเป็นคู่และกลุ่ม การฝึกสนทนา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนอย่างเข้มงวด แต่สนุกสนาน

มีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน มีการสอบปลายภาค สอบย่อย การบ้าน
เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันอาจารย์จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และใช้อุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย ทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นไปอย่างสนุกสนาน