หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

    หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ในระยะเวลาสั้น
•    เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อ หรือ ผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
•    สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
•    มีการฝึกฝนกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียนในประเทศญี่ปุ่น

  คอร์สเรียนของวาเซดะกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

   รายละเอียด

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ในระยะเวลาสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อ หรือ เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ตลอดจนผู้มีวัตถุประสงค์อื่นๆที่ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ระยะเวลาเรียนไม่นาน ทั้งนี้ นอกจากครูผู้สอนจะเป็นเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการฝึกฝนกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียนในประเทศญี่ปุ่น อาทิ การแสดงละครสั้น การจับคู่สนทนา กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น

สนใจสมัครเรียน++กรุณาตรวจสอบรอบเวลาเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่าง

ถึงนักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดทุกคน

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดนี้เป็นคอร์สเรียนที่ใช้ระยะเวลาสั้นแต่เนื้อหาค่อนข้างมาก อีกทั้งจัดหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเสมือนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้การเรียนมีความเข้มข้นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอให้นักเรียนวาเซดะทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. การทบทวนบทเรียนการที่จะเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ไม่ใช่เพียงแค่เข้าเรียนเท่านั้น แต่ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอจึงควรจะแบ่งเวลาสำหรับทบทวนในแต่ละวันนอกจากการทำการบ้าน นอกจากนี้ แม้จะจดจำไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เคยเรียนได้ ก็ควรนำมาใช้ในคลาสเรียนอยู่เรื่อยๆ เพื่อฝึกฝนและจดจำวิธีการใช้ให้ถูกต้องอยู่เสมอ

2. การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนนักเรียนควรท่องคำศัพท์และอ่านไวยากรณ์มาล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนในแต่ละวัน เนื่องจากก่อนเริ่มบทเรียนใหม่จะมีการทดสอบคำศัพท์ และการเรียนในหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกฝนทักษะอย่างเข้มข้น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น นักเรียนจึงควรเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง 

3. การทำการบ้านและส่งการบ้านทุกวันการบ้านจะทำให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนไป และอาจารย์ยังตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้จากการบ้านที่นักเรียนทำส่งในทุกๆ วันอีกด้วย ในบางวันนักเรียนอาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมาก แต่ขอให้คำนึงถึงผลดีที่จะได้รับและตั้งใจทำการบ้านที่อาจารย์มอบหมายให้ในแต่ละวัน 

4. การขาดเรียนและการมาสายช่วงต้นคาบแรกในทุกวันจะเป็นคาบเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก หากนักเรียนมาสาย หรือไม่ตั้งใจเรียน เมื่อถึงคาบของการฝึกฝนหลังจากนั้น นักเรียนก็จะไม่สามารถฝึกฝนการพูดและการฟังไปพร้อมกับเพื่อนๆ ได้ นอกจากนี้ ใน 1 วัน เนื้อหาที่เรียนมีค่อนข้างมาก หากขาดเรียน 1 ครั้ง หรือ 1 คาบ นักเรียนจะต้องเรียนด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะยากเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานมาน้อย และอาจจะทำให้ตามไม่ทันในที่สุด ดังนั้น ขอแนะนำให้นักเรียนพยายามเข้าเรียนตรงเวลาและไม่ขาดเรียน 

5. การไม่ใช้ภาษาไทยในคลาสเรียนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง และคุ้นเคยกับสำเนียงชาวญี่ปุ่น จึงสร้างบรรยากาศในการเรียนให้เหมือนกำลังเรียนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยอาจารย์จะไม่อธิบายด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจะพูดคุยกับนักเรียนด้วยภาษาญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ขอให้นักเรียนพยายามไม่พูดภาษาไทยในชั้นเรียน เพราะยิ่งพูดภาษาญี่ปุ่นมากเท่าไหร่ก็จะทำให้เก่งขึ้นเท่านั้น

 

หากนักเรียนสามารถปฏิบัติตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้นได้ เมื่อเรียนจบคอร์สรับรองได้ว่าจะเก่งภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอน มาพยายามกันเถอะ !