ประกาศ งดการเรียนการสอนระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศ งดการเรียนการสอนระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศ
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยทางรร.ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะตระหนักถึงความปลอดภัย
ในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิ
ทางรร.ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
จึงแจ้งงดการเรียนการสอน
ระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคของคอร์สต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563