หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่กำลังเรียนในสถานศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป
การเรียนการสอนมีตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง เพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะในทุกๆด้าน
เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นพิเศษ
เช่น การเตรียมสอบวัดระดับ การอ่าน การสนทนา เป็นต้น

ระยะเวลาเรียน
ทุกวันเสาร์ หรือ อาทิตย์

11 สัปดาห์ (จำนวน 33 ชั่วโมง)

ช่วงเวลาเรียน

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
1. เวลา
9:00 - 12:00
2. เวลา
13:00 - 16:00
3. เวลา
16:15 - 19:15

Level : Elementary - Advanced , Tutorial Course for Japanese Language Proficiency Test

ค่าเล่าเรียน 6,900 บาท