***กรุณาตรวจสอบที่นั่งและสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนทำการสมัครเรียน ทางโรงเรียนจะไม่รับสมัครผู้ที่ส่งเอกสารและชำระค่าเรียนโดยไม่ได้สำรองที่นั่งล่วงหน้า***

เอกสารในการสมัครเรียนที่วาเซดะ

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา

ข้อตกลง (สำหรับผู้สมัครใหม่)

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งตามข้อตกลงนี้จะเรียกว่า
โรงเรียน ฝ่ายหนึ่ง และบุคคลซึ่งจะเข้ารับ
การสอน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า
ผู้สมัคร และผู้สมัครควรศึกษาข้อตกลงทั้งหมดก่อนสมัคร
เรียน การสมัครเรียนให้ถือว่าผู้สมัครยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด โดยข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่ลงนามในข้อตกลงฉบับนี้

1. การสำรองที่นั่งและการสมัครเรียน
1.1 โรงเรียนถือว่าผู้สมัครสำรองที่นั่งตามหลักสูตรแล้วก็ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัครและชำระเงินมัดจำ
ให้แก่โรงเรียน


อัตราเงินมัดจำ

หลักสูตรกลางวันเร่งรัด 4,000 บาท
หลักสูตรภาคค่ำ 1,000 บาท
หลักสูตรสุดสัปดาห์ 1,000 บาท

เงินมัดจำนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน หลังชำระเงินมัดจำแล้ว
การชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือให้ชำระภายในวันที่โรงเรียนกำหนด


1.2 โรงเรียนถือว่าผู้สมัครได้สมัครเรียนแล้วก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้
ชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดภายในวันที่กำหนด
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งนั้นโดยไม่คืนเงินมัดจำ


2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 250 บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี)
2.2 ค่าสื่อการเรียน เช่น หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด เป็นต้น

3. การยกเลิกหรือการเปลี่ยนหลักสูตร
กรณีที่ผู้สมัครขอยกเลิกหรือเปลี่ยนหลักสูตร กรุณาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้

?

ช่วงเวลา กรณียกเลิก กรณีเปลี่ยนหลักสูตร
ก่อนเปิดเรียน 8 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่มีค่าธรรมเนียม
ก่อนเปิดเรียน 1-7 วัน หลักสูตรกลางวันเร่งรัด 10,000 บาทหลักสูตรภาคค่ำและหลักสูตรสุดสัปดาห์ 3,000 บาท 500 บาท
ตั้งแต่วันเปิดเรียนเป็นต้นไป ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเล่าเรียน ไม่สามารถเปลี่ยนได้


หมายเหตุ 1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรกลางวันเร่งรัด,หลักสูตรภาคค่ำ,หลักสูตรสุดสัปดาห์ นักเรียนมีสิทธิ์เปลี่ยนหลักสูตรตามเงื่อนไขที่กำหนดในตารางเท่านั้น โดยต้องเลือกคอร์สในระดับที่โรงเรียนกำหนด หรือต่ำกว่า ซึ่งมีที่นั่งว่าง และอยู่ในภาคเรียนเดิมเท่านั้น หากไม่มีที่นั่งว่าง และผู้สมัครไม่สามารถลงเรียนในคอร์สที่สมัครไว้ในครั้งแรกได้จะถือเป็นการยกเลิกหลักสูตรทันที

2. ค่าเล่าเรียนที่ได้ชำระไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เรียน และภาคเรียนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น


4. การคืนค่าเล่าเรียน
โรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนให้ผู้สมัครเต็มจำนวน เฉพาะกรณีที่โณงเรียนไม่เปิดหลักสูตรที่ผู้สมัครได้สำรองที่นั่งหรือสมัครไว้แล้วเท่านั้น

5. ใบประกาศนียบัตร
โรงเรียนจะมอบใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน ดังนี้

* หลักสูตรกลางวันเร่งรัด
ใบประกาศนียบัตร (ได้รับเมื่อเรียนจบ) และใบแสดงผลการเรียน (ได้รับเมื่อเรียนจบภาคเรียน)

* หลักสูตรภาคค่ำและหลักสูตรสุดสัปดาห์
ใบประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการเรียน (ได้รับเมื่อเรียนจบภาคเรียน)


6. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้
- เปลี่ยนแปลงวันเรียนหรือหยุดพักการเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ
- ทรัพย์สินของผู้สมัครสูญหายภายในโรงเรียนหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดโรงเรียน?