การทดสอบ Placement Test คืออะไร

ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน และสนใจสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
จะต้องทำการสอบวัดความรู้ หรือ
Placement Test กับทางโรงเรียน?
ซึ่งจะเป็นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

* ในกรณีที่เคยเรียนที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะมาก่อน
หากหยุดเรียนเกินกว่า 6 เดือนแล้ว และต้องการสมัครเข้าเรียนใหม่ จะต้องสอบ
Placement Test
อีกครั้ง

อัตราค่าสอบ
Placement Test
200 บาท โดยชำระค่าสอบที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ก่อนสอบ
ไม่มีการคืนค่าสอบ ทั้งในกรณีที่ผู้สอบไม่สมัครเรียนหลักสูตรตามผลสอบ
หรือมีเหตุอื่นๆที่ผู้สอบไม่สามารถสมัครเรียนได้

ช่วงเวลาในการสอบ
จันทร์ - เสาร์
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า สามารถเข้าสอบตามช่วงเวลาข้างต้นได้ทันที

เนื้อหาข้อสอบและเวลาที่ใช้ในการสอบ
การสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การสอบข้อเขียน

เนื้อหาข้อสอบจะแตกต่างตามระดับหลักสูตรที่ผู้สอบต้อง การเข้าเรียน
- ข้อสอบภาษาญี่ปุ่นระดับต้น (Elementary)
- ข้อสอบภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง (Upper Elementary)
- ข้อสอบภาษาญี่ปุ่นระดับสูง (Advanced)


การสอบข้อเขียนจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที

2. การสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

การแจ้งผลสอบ
หลังสอบ ผู้สอบจะได้รับใบแจ้งผลสอบ และอาจารย์ผู้สอบจะแจ้งคอร์สเรียนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน

ในกรณีที่ต้องการสมัครเรียนภายหลัง กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้สอบแก่เจ้าหน้าที่
ผลสอบ Placement Test จะสามารถใช้สมัครเรียนได้ภายในเวลา 6 เดือน
ถ้าผ่านระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้สนใจสมัครเรียนต้องสอบใหม่

สมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ในใบแจ้งผลสอบ จะระบุหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้สอบ
ผู้สนใจสมัครเรียนกรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการจองและการสมัครเรียน ในใบสมัครและข้อตกลงการสมัครเรียน