อาจารย์ของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะทำหน้าที่อุทิศตนในการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน
ดังนั้น คุณครูของเราทุกท่านจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการรับประกันถึงความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน

-ทุกคนเป็นครูชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา
-ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
-ทุกคนมีวุฒิการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติโดยตรง