โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2545
ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นและเครือสหพัฒน์ โดยมีวัตถุ
ประสงค์
เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัย
ในประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน
โดยโรงเรียนภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะตั้งอยู่ที่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5
ถนนสาทรใต้ ใจกลางย่าน
ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น
ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนชาวไทยพร้อมทั้งเพิ่มหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง
โดย
ขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อสนองตอบความต้องการของนักเรียน จากความสำเร็จของ
ศิษย์เก่า
จำนวนมากของโรงเรียนทั้งการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นรวมถึงการศึกษาต่อที่ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นแรง
ผลักดันสำคัญให้โรงเรียนตั้งมั่นที่จะขยายโอกาสการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ในประเทศไทยต่อไปเพื่อ
สร้างบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเชื่อมความสัมพันธ์
ฅระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้าน
การศึกษาเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นมหาวิทยาลัยวาเซดะ และเครือสหพัฒน์จึงร่วมมือกันสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่
ขึ้นในนาม
ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ( Waseda International Cultural Center )

ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
ศรีราชา เริ่มเปิดดำเนินการในเดือน ตุลาคม
พ.ศ.2553 ภายในศูนย์การเรียนรู้จะมีอุปกรณ์ครบ
ครันเพื่อใช้เป็นห้องเรียนและศูนย์อบรม
ความรู้ทางวิชาการรวมถึงศิลปวัฒนธรรม


ปัจจุบันการศึกษาในเมืองไทยมีลักษณะเปิดเสรี ประกอบกับการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชาติอย่างยั่งยืน
ดังนั้น ในช่วงนี้ ถ้าจะพูดถึงว่าจะลงทุนในธุรกิจอะไร ส่วนใหญ่ก็จะเลือกลงทุนทางด้าน
การศึกษา

และหากจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ นั้น
ประเทศญี่ปุ่นคืออีกหนึ่งประเทศที่มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศไทยมายาวนานกว่า

120 ปี ไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุน การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งปัจจุบันก็มีคนญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอาศัย
ในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก

และด้วยวิสัยทัศน์ของ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ที่เล็งเห็นว่า
การเรียนภาษาจะเป็นวิถีทางที่จะสามารถเข้าใจ เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี
พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างไทย - ญี่ปุ่นให้ดีขึ้น จึงได้ปรึกษาหารือ
กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
Waseda เพื่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา

สำหรับในประเทศญี่ปุ่น Waseda เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอด
เยี่ยมของโลก (
The World Top 200Universities) มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้ง
นายก
รัฐมนตรีญี่ปุ่นหลายท่านก็จบจากมหาวิทยาลัย
Waseda

ดังนั้น การผนึกกำลังเพื่อก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา
ระหว่างมหาวิทยาลัย
Waseda กับเครือสหพัฒน์จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ
แห่งนี้

Last Updated ( Tuesday, 19 January 2016 11:19 )