ประกาศรับสมัครงาน

เรากำลังเปิดรับพนักงานหลายอัตราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรของเราให้เป็นผู้นำทางด้านคุณภาพการสอนภาษาและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อกับสถาบันชั้นนำที่มีคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ สำหรับสาขากรุงเทพ

1. เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ มี 3 ตำแหน่ง

1.1 เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (คอร์สเรียนทั่วไป)

1.2 เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (คอร์สเรียนพิเศษ)

1.3 เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ (ดูแลกิจกรรมภายในรร.และประสานงานอาจารย์)

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ หากมีผลสอบวัดระดับ (JLPT) จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สำหรับตำแหน่ง 1.2-1.3)

- สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศพื้นฐานและสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการทำงานได้

- มีบุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

- สามารถทำงานล่วงเวลาในตอนค่ำบางวัน (เวลา 18.00-20.00 น.) และวันเสาร์หรืออาทิตย์ในบางสัปดาห์

- มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และมีทัศนคติเป็นบวกในการบริการลูกค้าและนักเรียน

- ชอบการติดต่อและประสานงานกับผู้คนหลากหลายประเภท

- มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น(สำหรับตำแหน่ง 1.2-1.3)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และแนะนำหลักสูตรของทางรร.ที่เหมาะสมกับลูกค้าและนักเรียนได้

- จัดการงานในส่วนต้อนรับและประชาสัมพันธ์ของรร. เช่น การต้อนรับแขก, การให้และรับข้อมูลทางโทรศัพท์, ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียนได้ และอื่นๆ

- บันทึกและจัดเก็บเอกสารของนักเรียน

- รวบรวมและสรุปผลประเมินของนักเรียนเกี่ยวกับรร.และอาจารย์

- จัดการและบริหารระบบคอร์สเรียนปกติของทางรร. และคอร์สพิเศษต่างๆ ได้ (ตำแหน่ง 1.1-1.2)

- จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กวัย 7-14 ปีได้(ตำแหน่ง 1.2-1.3)

- ประสานงานการจัดกิจกรรมภายในรร.กับอาจารย์ (ตำแหน่ง 1.3)

- ให้ความช่วยเหลืออาจารย์ในการจัดหาที่พักและเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในประเทศ

ไทย(ตำแหน่ง 1.3)

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

- มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป และมีทักษะภาษาอังกฤษดี

- มีทักษะในการสร้างสรรค์เนื้อหาและบทความสำหรับสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย

- มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดภายใต้แนวคิด “น้อยแต่มาก”

- รู้จักและชื่นชอบกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงภาษาญี่ปุ่น

- สามารถทำงานล่วงเวลาในตอนค่ำบางวัน (เวลา 18.00-20.00 น.) และวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในบางสัปดาห์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

          - ดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์และเฟซบุ๊คเพจของรร.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการรับรู้ของนักเรียนและผู้ที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
- จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม, สันทนาการ, ให้ความรู้ภายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับนักเรียนปัจจุบัน
  - จัดกิจกรรมการตลาดภายนอกรร.เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนใหม่ สร้างการรับรู้และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- เป็นพิธีกร หรือผู้นำกิจกรรมต่างๆ ของรร. ที่จัดขึ้นทั้งภายในและนอกรร.ได้
- ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกองค์กร หรือลูกค้าและประสานงานภายในเพื่อจัดคอร์สพิเศษ หรือเข้าเรียนคอร์สปกติของรร.
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนต่อต่างประเทศ (Study abroad program officer)

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีทักษะภาษาอังกฤษดี

- หากเคยศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นแบบระยะสั้นหรือระยะยาว หรือเคยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาในตอนค่ำบางวัน (เวลา 18.00-20.00 น.) และวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในบางสัปดาห์

- มีทักษะทางด้านการวางแผนงาน, งบประมาณและการจัดการงานได้โดยลำพัง แต่มีทักษะการเจรจา ประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี

- สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

- มีไวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนงาน การเดินทาง และงบประมาณสำหรับจัดหลักสูตรการเรียนระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นของโรงเรียนและสามารถนำเสนอแผนงานสำหรับกลุ่มลูกค้าภายนอกรร.ได้

- เป็นพิธีกร หรือผู้นำกิจกรรมต่างๆ ของรร. ที่จัดขึ้นทั้งภายในและนอกรร.ได้

- จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลนักเรียนหรือบุคคลภายนอกเรื่องการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

- เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

- ติดต่อ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคคลที่สนใจไปศึกษายังสถาบันนั้นๆ

- ช่วยประสานงานภาษาญี่ปุ่นภายในโรงเรียน เช่น ประสานงานระหว่างครูและเจ้าหน้าที่, รับรองลูกค้า,ผู้มาเยี่ยมชมรร.ชาวญี่ปุ่น, สถาบันการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

- ให้คำแนะนำนักเรียนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านข้อมูลการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่รร.และการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

หากสนใจสมัครส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ระบุตำแหน่ง และเงินเดือนที่ต้องการมายัง e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it